Ansvarsfull kreditgivning

Ansvarfull kreditgivning och regelefterlevnad

Brixo verkar på den svenska marknaden för konsumentkrediter. Bolaget erbjuder lån upp till 30 000 kronor och står som ansvarsfull kreditgivare under Finansinspektionens tillsyn. En av våra grundprinciper handlar om ansvarfull kreditgivning och hur vi därmed gör vårt bästa för att undvika att låntagare hamnar i en situation där man inte kan återbetala en kredit.

Bolaget beviljar endast omkring 10–15 % av inkomna kreditansökningar och resterande del nekas. Beviljandegraden varierar över tid och mellan befintliga kunder och förstagångsansökningar. Som del i bolagets principer för ansvarfull kreditgivning genomförs alltid en så kallad Kvar-att-leva-på-kalkyl (förkortat KALP) innan ett kreditbeslut fattas för att i så hög utsträckning som möjligt säkerställa att låntagaren kan återbetala sitt lån utan att få problem längs vägen.

 

Ansvarsfull kreditgivning

Tillämpandet av ansvarsfull kreditgivning baseras på ett antal grundläggande principer som beskrivs djupare i det följande:

  • Brixo ska vända sig till personer som bedöms ha en tillräckligt stor framtida inkomst för att efter avdrag för levnadsomkostnader och andra fasta kostnader med marginal kunna återbetala krediten.
  • Brixo ska motverka överskuldsättning genom bland annat tydliga regelverk för skuld i förhållande till inkomst. Att inte bevilja ytterligare krediter till en kund som redan har för hög skuldsättning är ett exempel på vad ansvarsfull kreditgivning innebär.
  • Brixo ska göra detaljerade och individuella kreditbedömningar där ekonomisk information från den sökande, extern information (inklusive kreditupplysning) från olika källor vägs ihop med hänsyn tagen till eventuell intern information från tidigare krediter samt betalningshistorik för att göra en så korrekt bedömning som möjligt av kredittagarens återbetalningsförmåga.
  • Brixo ska inte bevilja krediter till personer som har skuldsaldo hos Kronofogden, pågående utmätning, skuldsanering eller annat som kan indikera oförmåga att betala tillbaka en kredit i tid.
  • Brixo ska inte bevilja krediter till personer under 18 år eller personer som på annat sätt är omyndiga.
  • Brixo ska inte bevilja krediter till personer utan en inkomstnivå som uppfyller kraven enligt bolagets kreditpolicy.
  • Brixo ska i vissa fall använda transaktionsdata från sökandes bankkonto genom PSD2 och Open Banking för att identifiera överdrivet spelande och annat högriskbeteende. Ansvarsfull kreditgivning innebär att vi avslår potentiella låntagare som uppvisar ett osunt spelande.
  • Kreditprövning av kunder som redan har en aktiv kredit hos bolaget ska ske på samma sätt som för en ny kund, d.v.s. kunden får fylla i en ansökan och kreditupplysning inhämtas från Bisnode.
  • Brixo ska göra noggranna bedrägeririskkontroller för att undvika kostsamma processer för tvistiga krediter och skydda personer som blivit utsatta för bedrägeriförsök.
  • Brixo ska erbjuda möjlighet för personer att spärra sig från att kunna ansöka om framtida krediter hos bolaget. En spärr går inte att häva.

 

Etiska riktlinjer

Brixo tillämpar ett antal etiska riktlinjer som ska vara vägledande för verksamheten där ansvarsfull kreditgivning är en ledstjärna. Bolaget ska bland annat arbeta förebyggande för att inte försätta enskilda kredittagare i en situation där de hamnar i en negativ spiral och inte kan betala tillbaka sina krediter. Bolaget ska därutöver följa alla lagar och förordningar och vara en ansvarsfull kreditgivare för att säkerställa att bolagets kunder inte hamnar i en situation där de får svårt att betala tillbaka en kredit. Bolaget ska därför tillämpa god kreditgivningssed och ta sitt fulla ansvar som kreditgivare. Bolaget ska vara måttfullt i utformningen av marknadsföring och kommunikation för att inte riskera att påverka kundens förmåga att fatta ett välgrundat beslut baserat på sina egna behov och förutsättningar.

 

Åtgärder för att beakta konsumenträttslig lagstiftning

Bolaget ska verka för att i sin verksamhet alltid beakta relevant konsumenträttslig lagstiftning t.ex. avseende information innan kreditavtal ingås samt kring marknadsföring och ångerrätt.

Vad gäller kreditgivningen så ska bolagets kreditvillkor utformas i enlighet med konsumentkreditlagen och bygga på principer om ansvarsfull kreditgivning. Detta innebär att Brixo lämnar komplett, korrekt och tydlig information om effektiv ränta och ångerrätt. Sådan information tillhandahålls av bolagets kundtjänst, på hemsidan i löptext samt i allmänna villkor och SEKKI.
 

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

En del i att vara en ansvarsfull kreditgivare handlar om att följa regelverk och tillse att bolaget inte utnyttjas av kriminella. Brixos styrelse har det yttersta ansvaret för att åtgärder vidtas för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Styrelsen har uppdragit åt centralt funktionsansvarig att ansvara för upprättandet av styrdokumentation inom penningtvättsområdet. Varje anställd har en skyldighet att i sitt arbete aktivt medverka till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och varje chef har också ett ansvar för att bidra till att medarbetarna på ett effektivt sätt kan arbeta i enlighet med gällande regelverk inom området.

Centralt funktionsansvarig har det övergripande ansvaret för att kontrollsystem och arbetsrutiner tillämpas i bolagets verksamhet och ska löpande rapportera till VD om vidtagna åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget håller även årligen utbildning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism för samtliga anställda och nyanställda ges motsvarande utbildning i samband med anställningens start.
 

Rutiner för klagomålshantering

Bolagets mål kring ansvarsfull kreditgivning och klagomålshantering är att kunderna ska ges goda möjligheter att framföra klagomål och bli bemötta och behandlade på ett snabbt, sakligt och korrekt sätt. För att något ska anses som ett klagomål krävs att en kund i ett enskilt ärende till bolaget framför konkret missnöje med hanteringen av kreditgivningen. Kunder som är missnöjda med hanteringen kan kontakta bolagets klagomålsansvarige.

Klagomålsansvarig ska stötta hand­läggarna vid kundtjänst i frågor kring klagomålshanteringen. Klagomålsansvarig ska även, på basis av inkomna klagomål, fånga upp problemområden och förbättringsmöjligheter inom handläggning av olika frågor samt bidra till att dessa åtgärdas och att förebyggande åtgärder vidtas.
 

Behandling av personuppgifter

Brixos behandling av personuppgifter omfattas bland annat av bestämmelserna i GDPR. Denna förordning föreskriver grundläggande krav på behandling av personuppgifter i syfte att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar av personuppgifter som utförs.

På bolagets webbplatser tillgängliggörs Information om behandling av personuppgifter. Samma information skickas också till nyblivna kunder tillsammans med kreditavtalet direkt efter att en kredit har beviljats.