Om Brixo AB

Verksamheten

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala privatlån och kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet.

Bolaget erbjuder krediter på upp till 100 000 kronor. Bolaget gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor såsom data som erhålls genom PSD2 och Open Banking.

Historik och tillsyn

Bolaget grundades 2014 och är ett konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Läs mer om Brixo AB:s historik här.

Produktutbud

Brixo har en bred produktportfölj med fyra olika varumärken. Utöver bolagets premiumprodukt Brixo har bolaget även varumärkena Flexkontot, Merax och Kontantfinans som erbjuder kontokrediter genom separata hemsidor. Bolaget har i sitt produktutbud en kombination av högkostnadskrediter och lågkostnadskrediter med ett pris som tillhör marknadens lägsta där både betalningsanmärkningar kan accepteras och som har en helt transparent prissättning utan avgifter.

Utöver bolagets egen nyutlåning har bolaget historiskt vuxit genom ett flertal förvärv, varav fyra har skett under åren 2021-2023. Genom de förvärv som gjorts har bolaget även tillförts större krediter på upp till 400 000 kronor med räntenivåer från 3,8 % och uppåt. Utöver kreditgivning bedriver bolaget även så kallad egeninkasso genom varumärket BFM Inkasso.

 

Ansök om kontokredit

 

Kreditskyddsförsäkringar

Under 2021 har bolaget börjat med att erbjuda kreditskyddsförsäkringar till sina kunder i samarbete med ett internationellt försäkringsbolag. Försäkringen innebär en trygghet för kunden och ger denna ersättning för att täcka lånekostnader vid händelse av arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller sjukdom samt vid arbetslöshet eller dödsfall.

Produkten är en frivillig gruppförsäkring som kan hjälpa kunden att återbetala en skuld vid ofrivillig arbetslöshet, hel arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller sjukdom eller vid dödsfall. Försäkringsgivare är Maiden General Försäkrings AB & Maiden Life Försäkrings AB.

Läs mer om våra kreditskyddsförsäkringar här.

Brixos roll och bidrag till samhällsekonomin

Brixo AB tillgängliggör krediter för en bredare allmänhet och gör det på ett för kunden lättillgängligt och 100 % digitalt sätt. Möjligheten att kunna låna är viktig för samhället i stort. Lån ger hushållen möjlighet att konsumera utan att de först behöver spara. Det innebär en större flexibilitet för hushållen samtidigt som det även gynnar ekonomin i stort. Hos Brixo är det möjligt att beviljas lån även om man inte har en fast anställning eller en fläckfri kredit- och betalningshistorik.

Brixo erbjuder krediter utan säkerhet, så kallade blancolån. Brixo ska verka i ett segment av marknaden med relativt hög risk och erbjuda krediter även till kunder med komplexa situationer och ibland svag kredithistorik, t.ex. med historiska betalningsanmärkningar eller relativt svag score från kreditupplysningsföretag. Respektive produkts acceptabla kreditrisk ska reflekteras i och kompenseras genom dess prissättning.

Ansvarsfull kreditgivning

Brixo tillämpar ansvarfull kreditgivning baserat på ett antal principer som beskrivs i det följande. Bolaget vänder sig bara till personer som bedöms ha en tillräckligt stor framtida inkomst för att efter avdrag för levnadsomkostnader och andra fasta kostnader med marginal kunna återbetala krediten och vänder sig inte heller till kunder som har uppenbara problem i sin ekonomi, t.ex. aktuella skulder hos Kronofogden.

För samtliga ansökningar görs en så kallad Kvar-att-leva-på-kalkyl (KALP) och kunder som inte har en marginal kvar att leva på nekas. För att motverka överskuldsättning finns tydliga regelverk för skuld i förhållande till inkomst och Brixo använder transaktionsdata från bankkontoutdrag (genom PSD2 och Open Banking) för att identifiera överdrivet spelande och annat högriskbeteende. Bolaget gör vidare noggranna bedrägeririskkontroller för att undvika kostsamma processer för tvistiga krediter och för att skydda samhället från ID-bedrägerier.

Brixo erbjuder också möjligheten för personer att spärra sig från att kunna ansöka om framtida krediter hos bolaget. Brixos mycket noggranna kreditbedömningar leder till att endast drygt 10 % av alla ansökningar beviljas över tid. Andelen är högre för återkommande kunder och lägre för förstagångsansökningar.

Läs mer om hur Brixo tillämpar ansvarsfull kreditgivning här.

Kundnöjdhet

Brixo finns där för kunderna och kunderna uppskattar Brixo. Brixo samarbetar bland annat med Trustpilot för att mäta kundnöjdhet. Samtliga nya kunder bjuds in att recensera sin upplevelse och betygen visas automatiskt och öppet på Trustpilots websida. Inbjudningar skickas automatiskt till samtliga nya kunder och kunderna är generellt nöjda med omkring 80 % som ger högsta betyg och ett snitt omkring 4,5 på en femgradig skala.

Alla Brixos fyra produkter har sammanfattningsbetyget ”Utmärkt”. Utöver att fånga upp kundernas synpunkter så används även Trustpilot för att förbättra kundupplevelsen och i marknadsföringen på respektive produkts hemsida vilket skapar trygghet för kunderna.

Avancerad IT-plattform

Bolaget har utvecklat en egen effektiv och välstrukturerad IT-plattform som hanterar bolagets kreditansökningar och som möjliggör för kunder att själva administrera sina krediter online. Bolagets IT-plattform är motorn i kreditbedömningen och hanterar stora mängder data och avancerade algoritmer som tar hänsyn till hundratals variabler från såväl externa som interna källor som underlag för de kreditbeslut som fattas.

En hög grad av automatisering, flexibilitet och skalbarhet innebär att Bolaget har kapacitet att löpande hantera en stor mängd kreditansökningar. Fortsatt utveckling av en effektiv och skalbar IT-plattform baserad på ledande finansiell teknologi kommer även i framtiden att vara viktigt för bolaget och dess fortsatta tillväxt.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 93 % av bolagets grundare Michael Alkärr, Martin Johansson och Stefan Aronsson. Därutöver har bolaget ytterligare elva aktieägare av vilka fyra också är anställda eller styrelseledamöter i bolaget.

Marknaden där bolaget är verksamt

Brixo AB är verksamt på marknaden för högavkastande krediter. Bolaget definierar sin marknad och sina konkurrenter som företag som huvudsakligen erbjuder högkostnadskrediter eller lågkostnadskrediter med en nominell ränta strax under taket för att inte definieras som högkostnadskredit alternativt de som har avgiftsnivåer som i praktiken innebär motsvarande totalkostnad för konsumenten.

Konkurrenterna består huvudsakligen av konsumentkreditinstitut samt enstaka mindre banker och kreditmarknadsbolag. Typiskt för marknaden är att det erbjuds fasta priser vilket skiljer segmentet från det större privatlånesegmentet där konsumenten oftast inte får veta vilken ränta som erbjuds förrän efter att en kreditprövning har skett. Det innebär att konsumenten belastas med en kreditupplysning utan att konsumenten på förhand vet vilket pris som erbjuds, vilket kan vara negativt för konsumentens bedömda kreditvärdighet vid framtida kreditansökningar. I privatlånesegmentet används ofta breda ränteintervall och låga frånpriser som inte alltid reflekterar de priser som merparten av kunderna slutligen erbjuds.

Marknaden för högavkastande krediter karaktäriseras också av enkla och kundvänliga ansökningsprocesser och snabba kreditbeslut med digital signering. Krediterna som erbjuds är vanligtvis annuitetslån eller kontokrediter upp till ca 30 000 – 50 000 kronor. Ibland kallas dessa krediter även för snabblån. Delmarknaden för högavkastande krediter inkluderar även det som på engelska ibland benämns som near-prime vilket bättre beskriver delar av det segment som Brixo befinner sig i.

Den 1 september 2018 infördes ett antal nya bestämmelser i konsumentkreditlagen och bland annat infördes begreppet högkostnadskrediter. Detta har påverkat marknaden för högavkastande krediter avsevärt. Företag som tidigare erbjöd så kallade ”SMS-lån” har därefter antingen lämnat marknaden eller rört sig mot Brixos delsegment med längre löptider och lägre priser.

Räntetaket som infördes innebär att kreditgivare inte får ta ut en högre ränta än referensräntan plus 40 procentenheter. Utöver räntetaket finns också ett kostnadstak som begränsar det maximala belopp som kunden måste återbetala.

I december 2023 lanserade Brixo sitt nya privatlån upp till 100 000 kr. Privatlånet erbjuder transparenta villkor och samma räntesats för alla kunder. Privatlånet är ett annuitetslån där låntagaren betalar samma belopp varje månad.

Läs mer om marknaden för konsumentkrediter i Sverige.

 

Ansök om privatlån

Brixo AB:s produkter

Lågkostnadskrediter

Under varumärket Brixo erbjuder bolaget privatlån och kontokrediter. Krediterna är avgiftsfria (förutom vid försenade betalningar) och har en nominell ränta strax under gränsen för vad som skulle göra dem till en högkostnadskredit. Även krediter under varumärkena Merax och Kontantfinans var lågkostnadskrediter fram tills februari 2021, men sedan dess erbjuds lågkostnadskrediter vid nyutlåningen endast under varumärket Brixo.

Flertalet av bolagets genomförda förvärv de senaste åren har varit av lågkostnadskrediter med genomsnittliga räntor från cirka 6 – 24 % nominellt och lånebelopp upp till omkring 350 000 kr.

Läs mer här om vad en lågkostnadskredit innebär.

Brixo-krediten

Brixo är en kontokredit där kunden beviljas ett maximalt kreditutrymme (limit eller kreditgräns) från 3 000 kronor upp till 50 000 kronor och därefter löpande kan begära utbetalning av outnyttjat belopp upp till kreditlimiten. Återbetalning ska ske månadsvis med en viss andel av den utnyttjade krediten eller ett minsta absolut belopp till dess att den utnyttjade krediten är återbetald. Brixo är bolagets ursprungliga varumärke och de första krediterna gavs ut i april 2015.

Högkostnadskrediter

Bolaget erbjuder även högkostnadskrediter genom Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Det innebär för dessa produkter vissa begränsningar i nominell ränta och vilka avgifter som får tas ut samt ett kostnadstak för hur mycket kostnader kunden maximalt kan påföras. Högkostnadskrediterna har en nominell ränta strax under taket på 40 %-enheter över referensräntan och även en uppläggnings- och administrationsavgift.

Lär mer här om vad en högkostnadskredit innebär.

Flexkontot

Flexkontot är en kontokredit där kunden beviljas en kreditgräns på upp till 30 000 kronor. Flexkontot är som namnet antyder en flexibel kredit som kan fungera som en buffert. Flexkontot startades under 2017 och erbjöd i början lån upp till 20 000 kr.

Läs mer eller ansök om lån från Flexkontot här.

Merax

Merax möjliggör för kunden att låna upp till 30 000 kronor genom en kontokredit. Återbetalning hos Merax sker månadsvist med ett minsta belopp och kunden kan därefter göra nya uttag upp till sin kreditgräns. Merax började erbjuda lån under 2017.

Läs mer eller ansök om lån från Merax här.

Kontantfinans

Kontantfinans var tidigare ett annuitetslån, men förändrades under 2021 till att bli en kontokredit med liknande egenskaper som Flexkontot och Merax. Kontantfinans har funnits sedan 2011. Varumärket med tillhörande kreditportfölj förvärvades från Sileo-koncernen i maj 2019.

Under 2022 uppdaterades produktegenskaperna för Kontantfinans och erbjuder nu en kreditgräns upp till 10 000 kr, till en lägre nominell årsränta än tidigare (23,95 %).

Läs mer eller ansök om lån från Kontantfinans här.

Run-off-produkter

Produkter som bolaget tidigare erbjudit och där aktiv nyutlåning inte längre sker klassas som run-off-produkter. Bolaget avslutade i februari 2021 nyutlåningen för de tidigare annuitetslånen under varumärkena Brixo och Kontantfinans som då erbjöd blancolån från 3 000 kronor upp till 30 000 kronor med löptider från 12 till 60 månader. Annuitetslånen återbetalas med ett fast belopp varje månad.

Förvärvade krediter

Brixo AB har även förvärvat portföljer av befintliga svenska konsumentkrediter från externa parter. Förvärvade krediter klassificeras som run-off-portföljer och det är inte möjligt för kunden att utöka en förvärvad kredit. Historiskt har bolaget genomfört förvärv av krediter från Kontant Finans Sverige AB (Kontantfinans), Aasa Kredit Svenska AB (Aasa), Mash Sweden AB (Euroloan / Mash), Forex Bank AB, Holm Bank AS och BSA Finance AB (Monara / Kredera).

Lär mer om genomförda förvärv.

BFM Inkasso

BFM Inkasso är Bolagets varumärke för inkasso avseende egna fordringar. Bolaget skickar inkassokrav på obetalda månadsavier för pågående krediter samt på hela skulden för uppsagda krediter som saknar forward flow-avtal och därför behålls i egen bok.

Lär mer om BFM Inkasso.

Kreditskyddsförsäkringar

Brixo AB erbjuder också kreditskyddsförsäkringar i samarbete med Maiden Life. Kreditskyddsförsäkringen ger ersättning för den som blir ofrivilligt arbetslös eller arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen ger också ersättning om den försäkrade avlider.

Lär mer om Brixo kreditskydd.

Brixo logotyp
Flexkontot logotyp
Merax logotyp
Kontant finans

Karriär

Är du intresserad av att jobba hos oss eller se vilka öppna positioner vi har just nu? Här hittar du lediga tjänster.

Finansiellt

Här hittar du finansiell information om Brixo AB såsom våra årsredovisningar.

Nyheter

Ta del av nyheter och uppdateringar kring Brixos verksamhet.

Historik

Läs mer om Brixos historik och utveckling genom åren.

 

Ansök om kontokredit

Tillstånd och samarbetspartners

Brixo AB är ett konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Vi samarbetar med Bisnode för kreditupplysningsinformation och Nordigen för Open Banking/PSD2-data.