Finansiellt

Finansiell information och dokument

Verksamheten

Brixos vision är att med innovativa kreditprodukter och moderna metoder tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att ständigt utveckla sina egna anpassningsbara tekniska plattformar. Bolaget erbjuder krediter på upp till 50 000 kronor genom flera olika varumärken.

Utveckling under räkenskapsåret 2022

Bolaget har fortsatt växa och har under året ökat kreditportföljen från 196 till 345 miljoner kronor. Under 2022 har antalet webbplatsbesökare och kreditansökningar fortsatt öka och i slutet av året passerades 850 000 kreditansökningar sedan starten. Antalet utestående krediter har samtidigt vuxit från cirka 25 000 till cirka 43 000 vid utgången av räkenskapsåret.

Bolaget har under året genomfört ett förvärv men tillväxten under perioden har huvudsakligen skett organiskt. Intäkterna har under året ökat från 74 till 117 miljoner kronor och rörelseresultatet har ökat från 21 till 36 miljoner kronor.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2022

Bolaget har under året genomfört ett förvärv av en portfölj av konsumentkrediter från Holm Bank.

Bolaget har under året utökat sina finansieringsramar och hade vid årsskiftet tillgång till räntebärande finansiering om 333 miljoner kronor, av vilka cirka 273 miljoner kronor utnyttjades.

Risker

Bolaget är i sin verksamhet exponerat mot ett antal finansiella såväl som övriga risker. Dessa risker inkluderar kreditrisk (risken att kredittagare inte återbetalar av bolaget beviljade krediter enligt plan), finansieringsrisk (risken att bolaget inte lyckas förlänga eller refinansiera befintlig finansiering), likviditetsrisk (risken att bolaget inte har tillräckliga likvida medel för att uppfylla sina finansiella åtaganden), operativ risk (risken för systemfel, mänskliga fel, misslyckade interna kontrollprocesser, verksamhetsavbrott etc.) och omvärldsrisk (risken för externa händelser som stör verksamheten, ofördelaktiga legala och regulatoriska förändringar etc.).

Årsredovisningar

Läs mer om Brixos utveckling i våra årsredovisningar.

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Bolagets redovisningsprinciper beskrivs närmare här