Finansiellt

Finansiell information och dokument

Verksamheten

Brixos vision är att med innovativa kreditprodukter och moderna metoder tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att ständigt utveckla sina egna anpassningsbara tekniska plattformar. Bolaget erbjuder krediter på upp till 30 000 kronor genom flera olika varumärken.

Utveckling under räkenskapsåret 2021

Bolaget har fortsatt växa och har under året ökat kreditportföljen från 121 till 196 miljoner kronor. Under 2021 ökade antalet hemsidesbesökare och kreditansökningar väsentligt och i slutet av året passerades en halv miljon kreditansökningar sedan starten. Antalet utestående krediter har samtidigt vuxit från cirka 16 000 till cirka 25 000 vid utgången av räkenskapsåret.

Bolaget har under året genomfört två förvärv men huvuddelen av tillväxten under året har skett organiskt. Intäkterna har under året ökat från 40 till 74 miljoner kronor och rörelseresultatet har ökat från 13 till 21 miljoner kronor. Vid utgången av 2021 hade bolaget 15 anställda.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2021

I mars genomfördes en nyemission genom vilken flera nyckelpersoner blev delägare i bolaget. Nyemissionen bestod av en kombination av stamaktier och preferensaktier där emissionslikviden sammanlagt uppgick till 7 miljoner kronor. Totalt har bolaget sedan starten emitterat aktier för 22 miljoner kronor.

Bolaget har under 2021 genomfört två förvärv av portföljer av konsumentkrediter. I april genomfördes ett förvärv från 4finance AB av krediter under varumärket Friia och i juni genomfördes ett förvärv av större konsumentkrediter från Forex Bank AB. Mer om tidigare förvärv går att läsa under Nyheter om Brixo.

Utöver nyemissionen har bolaget under året utökat sina finansieringsramar och hade vid utgången av 2021 tillgång till räntebärande finansiering om 222 miljoner kronor, av vilka cirka 144 miljoner kronor utnyttjades.

Risker

Bolaget är i sin verksamhet exponerat mot ett antal finansiella såväl som övriga risker. Dessa risker inkluderar kreditrisk (risken att kredittagare inte återbetalar av bolaget beviljade krediter enligt plan), finansieringsrisk (risken att bolaget inte lyckas förlänga eller refinansiera befintlig finansiering), likviditetsrisk (risken att bolaget inte har tillräckliga likvida medel för att uppfylla sina finansiella åtaganden), operativ risk (risken för systemfel, mänskliga fel, misslyckade interna kontrollprocesser, verksamhetsavbrott etc.) och omvärldsrisk (risken för externa händelser som stör verksamheten, ofördelaktiga legala och regulatoriska förändringar etc.).

Årsredovisningar

Läs mer om Brixos utveckling i våra årsredovisningar.

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Bolagets redovisningsprinciper beskrivs närmare här