Brixo AB:s redovisningsprinciper

I det följande beskrivs de redovisningsprinciper som tillämpas av Brixo AB. En utförligare beskrivning går att läsa i bolagets årsredovisning

Grundläggande redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna har varit oförändrade under året.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättning och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer

Det förekommer inga avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer.

Resultaträkningens uppställningsform

Uppställningen av resultaträkningen avviker från årsredovisningslagens uppställningsform. Bolagets bedömning är att den nu använda uppställningsformen är bättre anpassad för bolagets verksamhet.

Nettoomsättning

Posten nettoomsättning består av inkomsträntor som bolaget erhållit från sin utlåningsverksamhet samt av avgiftsintäkter.

Kreditförluster, netto

Bolaget bedömer varje månad om det finns objektiva belägg för att en finansiell tillgång har förlorat i värde. Nedskrivning av lånefordringar sker när det finns objektiva bevis för att bolaget inte kommer att erhålla förfallna belopp enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reservering där en förlusthändelse bedöms ha inträffat sker genom nuvärdesvärdering av fordringarnas kassaflöde baserat på sannolikheten för att fordringen blir uppsagd genom historik. Det förväntade framtida kassaflödet baseras på beräkningar som beaktar historiska data och erfarenheter. Reservering för befarad kreditförlust sker normalt när en fordran är förfallen med mer än 30 dagar.

Ersättning till anställda

Ersättningar till anställda är alla former av ersättningar som företaget lämnar i utbyte mot tjänster som utförs av anställda. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av fast grundlön. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Storlek på ersättningar och medelantalet anställda under året framgår i not.

Inkomstskatt och uppskjuten skatt

Redovisad inkomstskatt omfattar inkomstskatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor sannolikhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter direkt mot eget kapital. Uppskjuten skatt på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder redovisas inte som uppskjuten skattefordran eller uppskjuten skatteskuld.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över deras bedömda ekonomiska livslängd med tillämpning av följande avskrivningsprinciper. Immateriella anläggningstillgångar består av egenutvecklade IT-system för administration och handläggning och bedömning av låneansökningar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över deras ekonomiska livslängd med tillämpning av följande avskrivningsprinciper.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Värdering av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

Utlåning till allmänheten

Bolagets utlåning utgörs av blancokrediter till svenska privatpersoner. Krediterna är hänförliga till ett stort antal privatpersoner med vardera låga snittkrediter. Krediterna beviljas efter noggrann kreditprövning. Fordringar redovisas som anläggningstillgångar i balansräkningen och uppdelning på kort- och långfristig del framgår av not. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt med avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar har värderats till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden och tagits upp till belopp som beräknas inflyta. Upplupen ränta och nedskrivningar har redovisats i resultaträkningen.

Kassa och bank
Likvida medel i kassa och bank har värderats till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden och upplupen ränta har redovisats i resultaträkningen.

Långfristiga och kortfristiga skulder
Långfristiga och kortfristiga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden och upplupen ränta redovisas i resultaträkningen.

Nyckeltalsdefinitioner

Justerat nettoresultat

Resultat före bokslutsdispositioner med avdrag för schablonskatt enligt gällande skattesats. Schablonskatten som använts motsvarar bolagsskatten för respektive år och är 20,6 % för räkenskapsåret 2021, 21,4 % för räkenskapsåren 2020 samt 2019 och 22,0 % för tidigare år.

Justerat eget kapital

Eget kapital plus eget kapitaldelen i obeskattade reserver med hänsyn till samma schablonskatt som använts för beräkning av justerat nettoresultat.

Soliditet

Justerat eget kapital vid årets utgång dividerat med totala tillgångar vid årets utgång.

Avkastning på eget kapital

Justerat resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital.