Recession

Vad är en recession?

Recession är ett nationalekonomiskt begrepp som betyder nedgång, avmattning, nedkylning eller tillbakagång. För att göra det enkelt kan man säga att en recession är en relativt mild lågkonjunktur. Ekonomin och konjunkturen bromsar in men det behöver inte röra sig om en regelrätt ekonomisk kris. Man kan säga att recession är ett relativt begrepp. Om tillväxten har legat på 3 procent eller mer i flera år och den helt plötsligt saktar in till 1,8 procent kan man säga att det råder recession även om ekonomin rent tekniskt sett fortfarande växer.

Vad utmärker en recession?

Recession är i de flesta fall mer eller mindre synonymt med en mild lågkonjunktur. Ekonomin går inte för högvarv utan har saktat in, relativt tidigare nivåer, och förtroendet till marknaden är inte lika starkt som det varit tidigare. Recessioner är naturliga och återkommande delar i ett lands eller en ekonomins konjunkturcykel. Och behöver inte vara något negativt på lång sikt.

Vid en recession tenderar ekonomin att bromsa in och investeringarna minskar (i förhållande till tidigare nivå). Områden som brukar påverkas vid en recession är sysselsättningen, löneutveckling och investeringar som alla minskar eller slutar att öka. Ett annat tecken på recession är att handeln med värdepapper som aktier minskar. Något som kan leda till att börsindex faller. Vid recession vänder sig många mot relativt konjunkturoberoende tillgångar som guld. Därför är det inte ovanligt att guldpriset stiger vid recessioner.

Hur uppstår en recession?

Det finns flera olika situationer och förhållanden som kan utlösa en ekonomisk recession. En vanlig orsak är att den genomsnittliga konsumtionstakten minskar i ett samhälle. Lägre konsumtion innebär att efterfrågan på tjänster och produkter minskar. Därmed minskar också företagens intäkter och möjligheterna att nyinvestera, anställa och att själva konsumera.

Det här kan leda till en negativ och självförstärkande spiral. När oroliga tider råder föredrar många att spara sina pengar istället för att spendera och konsumera, vilket ytterligare bromsar in tillväxten och företagens möjligheter. Det här leder i sin tur till att företagen får mindre pengar och möjligheter att anställa. Något som leder till en ökad arbetslöshet. Något som i värsta fall kan leda till den ännu värre ekonomiska situation depression.

Typiska tecken på recession:

Det är inte helt enkelt att avgöra när en ekonomi är på väg in en recession och vad som är helt vanliga upp- och nedgångar i konjunkturen. Men det finns tecken som tyder på att ekonomisk recession är på gång, några av de mest typiska är:

  • BNP slutar växa, står still eller minskar
  • Börsindex saktar in eller går ner
  • Arbetslösheten ökar
  • Minskade investeringar (ofta på grund av lägre avkastning)
  • Minskad konsumtion (att julhandeln inte slår rekord ett år kan vara ett tecken på recession)
  • Okontrollerad inflationstakt

Hur länge pågår en recession?

Sett över tid så kan man urskilja vissa mönster i konjunkturcyklerna. I de flesta fall brukar en ekonomisk nedgång, alltså en recession, vara i ungefär nio till 18 månader. Men det beror också på de faktorer som råder just där och då i den specifika ekonomin. Effekter i spåren av recessionen kan också påverka ekonomin långt efter att recessionen egentligen är över. Det beror också på hur pass allvarlig recensionen är. Ju djupare och allvarligare recessionen är desto längre tid tar återhämtningen. Även hur ett lands regering eller centralbank reagerar på recessionen påverkar. Om ett land för en oklok ekonomisk politik kan recessionen förvärras och vara längre än vad den annars skulle ha gjort.