s61

Låna upp till 30.000 kr

Hur mycket vill du låna?

Lånebelopp

Återbetalningstid

Månadskostnad

Lånebelopp
Återbetalningstid
Totalt återbetalningsbelopp*
Total kostnad för lånet*
Nominell ränta
Effektiv ränta*

kr

kr
mån
kr
kr
%
%
*Angiven månadskostnad är oförändrad under hela lånets löptid och inga ytterligare kostnader tillkommer. När löptiden är slut har således hela återbetalningsbeloppet erlagts vilket består av återbetalning av lånet samt kostnader i form av ränta, uppläggnings- och aviavgifter. Se under Priser för fullständig information. Nyckeltalet effektiv ränta är beräknat i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter.

Personuppgifter

 
 

Bankkonto

 
 

Bankkontot skall tillhöra samma person som den som ansöker om lånet.

Underskrift

 

Inkomst & Kostnader

 
 

Belopp nedan ska anges i svenska kronor.

Total kostnad för ditt boende inklusive hyra/månadsavgift, räntor, amorteringar, el/värme och underhåll.
Räntor och amorteringar på andra lån och krediter, ej bolån som ingår i boendekostnaden.

Allmänna villkor & SEKKI

 
Visa allmänna villkor
Visa SEKKI
Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Hanterar ansökan

Det uppstod tyvärr ett tekniskt fel.
Var god försök igen.

Exempel på godkänd vidimerad Id-handling

Bankkonto

Typ av konto
Välj den typ av konto du har, bankkonto eller personkonto. Personkonto används endast i Nordea med kontonumret lika med mottagarens personnummer. Välj annars bankkonto.

Clearingnummer
Clearingnummer skrivs utan bindestreck och punkter och skrivs för de flesta banker med fyra siffror. Swedbank och Sparbankerna har däremot fyra eller fem siffror. Om clearingnumret börjar med en 8 ska fem siffror anges, i övriga fall fyra siffor. Om din bank skriver kontouppgifterna som en enda följd av siffror är clearingnumret de första fyra sifforna (i Swedbanks fall de fyra eller fem siffrorna före kommat). För personkonto i Nordea anges inte clearingnummer.

Kontohavare
Skall vara samma som den som ansöker om kredit (samma personnummer).

Identifieringsmetod

E-legitimation/BankID
Identifiering med auktoriserade e-legitimationer såsom BankID och Mobilt BankID. BankID och Mobilt BankID skaffar du via din bank.

Identitetshandling
Identifiering genom att skicka in en vidimerad kopia på en i Sverige giltig identitetshandling.

ALLMÄNNA VILLKOR Utgivningsdatum: 2017-10-27

Parter i detta avtal är Brixo AB och Kredittagaren. Dessa villkor, tillsammans med beviljad kreditansökan samt Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI), är ett avtal om konsumentkredit mellan Brixo AB och Kredittagaren. Brixo AB har tillstånd att bedriva viss verksamhet med konsumentkrediter och står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad.

1. KREDITGIVARE

Kreditgivare är Brixo AB, org.nr. 556978-9273, Box 599, 114 11 Stockholm (”Kreditgivaren”).

2. KREDITTAGARE

Kredittagare är den person som ansökt om och beviljats kredit, samt har svenskt personnummer och är folkbokförd i Sverige (”Kredittagaren”).

3. ALLMÄNT

Kreditgivaren beviljar enbart krediter till fysiska personer efter en kreditprövning. Kredittagaren förbinder sig att ta del av och följa dessa villkor. Kreditgivaren tillhandahåller kreditvillkor och all övrig information och kommunikation rörande krediten på svenska.

4. UTBETALNING

Utbetalning av kredit ska ske till ett svenskt bankkonto som uppgivits av Kredittagaren i ansökan. Kredittagaren förbinder sig att i ansökan uppge ett konto som innehas av Kredittagaren i eget namn.

5. RÄNTA

Kredittagaren ska betala ränta efter en årlig räntesats, som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp (kvarstående skuld inklusive påförda avgifter och ränta). Den räntesats som gäller när krediten lämnas framgår av beviljad kreditansökan. Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen och kapitaliseras månadsvis samt förfaller till betalning månadsvis. Avrundning får tillämpas till närmsta högre krona. I den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Kreditgivaren, eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunnat förutse när krediten lämnades, får Kreditgivaren ändra räntesatsen för krediten. Aktuella räntor finns tillgängliga på www.brixo.se.

6. TOTALA BELOPPET ATT BETALA

Det totala beloppet som ska betalas är summan av kreditbeloppet och Kredittagarens samlade kreditkostnader. Det totala beloppet beräknas utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för kreditansökans beviljande.

7. ÅTERBETALNING OCH AMORTERING

Av den beviljade kreditansökan framgår inom vilken tid krediten ska återbetalas till Kreditgivaren. Krediten ska återbetalas månadsvis genom inbetalning på av Kreditgivaren anvisat bankgirokonto. Betalningen ska vara Kreditgivaren tillhanda senast den dag som aviseras på betalningsavin. Kredittagaren kan vända sig till Kreditgivaren för att erhålla en amorteringsplan.

8. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH FÖRSENINGSAVGIFT

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska Kredittagaren betala en förseningsavgift samt särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den vanliga räntan att löpa. Aktuell förseningsavgift och dröjsmålsränta framgår av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI). Kredittagaren ska även betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokrav med de belopp som anges i 4 § i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller annan föreskrift som ersätter denna. Om Kreditgivaren måste driva fordran vidare till kronofogdemyndighet och/eller domstol ska Kredittagaren ersätta Kreditgivaren för de kostnader det innebär. Kredittagaren ska även, om Kreditgivaren begär det, ersätta Kreditgivarens kostnad för att återbetala Kredittagarens felaktiga betalningar. Som felaktig betalning räknas även inbetalning med ett belopp som överstiger aktuell skuld. Aktuell avgift för återbetalning av felaktiga betalningar framgår av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI). Kreditgivaren äger rätt att dagligen kapitalisera dröjsmålsränta, avgifter och kostnader enligt detta stycke.

9. AVGIFTER OCH KOSTNADER

Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för krediten. De särskilda avgifter som för närvarande gäller och som kontohavaren ska betala till Kreditgivaren finns angivna i Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) eller kredithandlingar i övrigt. Kreditgivaren får när som helst under kredittiden besluta om höjning av särskild avgift eller införa ny avgift i den mån Kreditgivarens kostnader ökat för den åtgärd som avgiften är avsedd att täcka. Kredittagare ska även vara skyldig att till Kreditgivaren betala andra avgifter än sådana som förorsakats av Kreditgivarens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder i övrigt som Kreditgivaren vid varje tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelseavgift och förseningsavgift. Kreditgivaren lämnar på begäran upplysningar om gällande avgifter. Kreditgivaren får således när som helst under löptiden besluta om ändring av avgifter enligt detta stycke. Vid försenad betalning och vid inbetalning med ett lägre belopp än det som framgår av beviljad kreditansökan debiteras en förseningsavgift och en påminnelseavgift. Vid uppläggning av betalningsplan (som innebär en avvikelse från ordinarie betalningsvillkor) debiteras en administrativ ändringsavgift. Aktuella avgifter framgår av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI). Kredittagaren ska även ersätta Kreditgivarens kostnader för att bevaka och driva in Kreditgivarens fordran. Kreditgivaren äger rätt att dagligen kapitalisera avgifter och kostnader enligt detta stycke.

10. ÖVRIGA VILLKORSÄNDRINGAR

Kreditgivaren har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kredittagarens medgivande. Sådan ändring träder i kraft två månader efter Kredittagaren har underrättats om densamma. Om Kredittagaren inte godkänner ändringen får Kredittagaren omedelbart säga upp avtalet före den dag ändringarna träder i kraft. Hela det kvarvarande lånebeloppet samt upplupen ränta förfaller då till betalning.

11. AVRÄKNINGSORDNING

Vid betalning har Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

12. FÖRTIDSBETALNING

Kredittagare har rätt att när som helst betala hela krediten i förtid. Om Kredittagare önskar göra en förtidsbetalning ska Kreditgivaren meddelas om detta.

13. KREDITGIVARENS RÄTT ATT SÄGA UPP KREDITEN

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:

  1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen.

  2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.

  3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål av betalningen.

  4. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin kredit.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt punkterna a – c gäller en uppsägningstid på minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning i brev till Kredittagaren under dennes vanliga adress, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna a – c, är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt punkten d genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om Kredittagare avlider eller försätts i konkurs förfaller hela krediten till omedelbar betalning.

14. MEDDELANDEN M.M.

Kredittagaren ska omedelbart underrätta Kreditgivaren om namn- och/eller adressändring. Kreditgivaren har rätt att tillhandahålla information till Kredittagaren via e-post till av Kredittagaren angiven e-postadress. Information och meddelanden som lämnas via elektronisk kommunikationstjänst anses ha nått Kredittagare så snart som den gjorts tillgänglig. Brev som Kreditgivaren sänder till Kredittagaren ska anses ha kommit adressaten tillhanda senast på den sjunde (7:e) dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som angetts i beviljad kreditansökan eller som på annat sätt är känd för Kreditgivaren.

15. ÅNGERRÄTT

Enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller ångerrätt för denna typ av kredit. Kredittagaren har därmed rätt att frånträda kreditavtalet genom att meddela Kreditgivaren inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks. Kredittagare ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka hela kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Ränta ska utgå från den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag den återbetalades till Kreditgivaren.

16. ÖVERLÅTELSE AV FORDRAN

Alla fordringar på Kredittagaren ägs av Kreditgivaren som i sin tur äger att överlåta/pantsätta fordran utan att i förväg inhämta Kredittagarens godkännande.

17. BEGRÄNSNING AV KREDITGIVARENS ANSVAR

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Kreditgivaren, om den varit normalt aktsam.

Är Kreditgivaren till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Kreditgivaren för den tid under vilket hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

18. UPPGIFTSLÄMNANDE I ENLIGHET MED KREDITUPPLYSNINGSLAGEN

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan av Kreditgivaren komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl. i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). I samband med ansökan av kredit kommer Kreditgivaren att begära kreditupplysning gällande sökanden. Vidare kan kontroll av anställning och inkomst ske genom kontakt med uppgiven arbetsgivare. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan inhämtas av Kreditgivaren.

19. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER M.M.

Kreditgivaren äger rätt att spela in samtal eller på annat sätt dokumentera Kredittagares kommunikation med Kreditgivaren, samt registrera och lagra Kredittagares personnummer samt andra uppgifter som Kredittagare lämnat. Kreditgivaren avser att behandla Kredittagares personuppgifter samt andra uppgifter som Kredittagare lämnat i syfte att administrera kundförhållandet, kredithantering och kreditbedömning av Kredittagares kreditengagemang samt för att Kreditgivaren ska kunna utföra löpande kredituppföljning av Kredittagare. Likaså kan Kredittagares personuppgifter även användas för marknads- och kundanalyser, uppföljningsändamål samt affärsändamål. Kreditgivaren och Kreditgivarens samarbetspartners kan använda Kredittagares personuppgifter för marknadsföringsändamål. Kreditgivaren äger rätt att kommunicera med Kredittagare via elektroniska medier, såsom e-post och SMS. Adressuppgifter kan komma att uppdateras via externa register. Behandling av uppgifter sker också för att Kreditgivaren ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Kreditgivaren kan komma att kontrollera kundinformation mot sanktionslistor som Kreditgivaren enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster. Personuppgifter kan – om Kredittagaren inte begärt reklamspärr – komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till Kredittagaren. Behandling av personuppgifter kan – inom ramen för gällande regler om sekretess, lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter – ske av Kreditgivaren och av särskilt utvalda samarbetspartners. Kredittagaren kan få information om vilka personuppgifter om honom/henne som behandlas av Kreditgivaren genom att lämna skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om detta till Kreditgivaren. Kredittagaren kan också vända sig till Kreditgivaren för rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.

20. SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att mottaga lånebeloppet samtycker Kredittagaren, eller på motsvarande sätt annan person som ansökt om kredit, till behandling av personuppgifter som beskrivits i föregående punkt.

21. KLAGOMÅL

Vid klagomål kontaktas Brixo Kundtjänst. Om missnöje kvarstår kan skriftlig kontakt tas med den Klagomålsansvarige hos Kreditgivaren. Kredittagaren kan även vända sig till den kommunala konsumentvägledningen alternativt till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå för oberoende rådgivning. Ärendet kan även prövas externt genom att Kredittagaren vänder sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Eventuell tvist mellan Kredittagaren och Kreditgivaren löses i svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

 

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Adress

Telefon

E-post

Webbadress

Brixo AB, org. nr. 556978-9273

Box 599, 114 11 Stockholm

08-500 850 47

info@brixo.se

www.brixo.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Blancolån, d.v.s. lån utan säkerhet, annuitetslån med fast ränta.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

Beviljat kreditbelopp (5 000 kr – 30 000 kr).

Villkoren för kreditutnyttjandet 

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens bankkonto senast en bankdag efter att lånet beviljats.

Kreditavtalets löptid

12 – 36 månader.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Lånebeloppet återbetalas genom fasta månatliga betalningar inklusive ränta och avgifter (annuitetslån). Den månatliga betalningen beräknas efter beviljat lånebelopp, räntesats och aktuella avgifter samt överenskommen återbetalningstid (upp till 36 månader). 

Långivaren har rätt att avräkna samtliga på lånet till betalning förfallna räntor, avgifter och dröjsmålsräntor innan avräkning på kapitalskulden sker.

Det totala belopp som du ska betala 

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.

Representativt exempel:

26 136 kr. Av beloppet avser 15 000 kr kreditbeloppet, 9 656 kr ränta, 400 kr uppläggningsavgift och 1 080 kr aviseringsavgifter. I exemplet gäller följande förutsättningar: Krediten är återbetald på 36 månader, vilket innebär månatliga annuitetsbelopp om 726 kr inkl. aviseringsavgiften.

Exempel 2:

6 840 kr. Av beloppet avser 5 000 kr kreditbeloppet, 1 080 kr ränta, 400 kr uppläggningsavgift och 360 kr aviseringsavgifter. I exemplet gäller följande förutsättningar: Krediten är återbetald på 12 månader, vilket innebär månatliga annuitetsbelopp om 570 kr inkl. aviseringsavgiften.

Exempel 3:

47 520 kr. Av beloppet avser 30 000 kr kreditbeloppet, 16 040 kr ränta, 400 kr uppläggningsavgift och 1 080 kr aviseringsavgifter. I exemplet gäller följande förutsättningar: Krediten är återbetald på 36 månader, vilket innebär månatliga annuitetsbelopp om 1 320 kr inkl. aviseringsavgiften.

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

Den nominella årsräntan uppgår till 29,95 % – 34,95 % och kapitaliseras månadsvis. 

Effektiv ränta 

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. 

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Representativt exempel:

Kreditbelopp: 15 000 kr

Återbetalningstid: 36 månader

Nominell årsränta: 34,95 %

Uppläggningsavgift: 400 kr

Aviavgift: 30 kr

Effektiv ränta: 49,0 %

 

Exempel 2:

Kreditbelopp: 5 000 kr

Återbetalningstid: 12 månader

Nominell årsränta: 34,95 %

Uppläggningsavgift: 400 kr

Aviavgift: 30 kr

Effektiv ränta: 83,2 %

 

Exempel 3:

Kreditbelopp: 30 000 kr

Återbetalningstid: 36 månader

Nominell årsränta: 29,95 %

Uppläggningsavgift: 400 kr

Aviavgift: 30 kr

Effektiv ränta: 38,2 %

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

— en försäkring som säkrar krediten, eller

— någon annan kompletterande tjänst?

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.

Nej.

Nej.

Härtill hörande kostnader

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Uppläggningsavgift: 400 kr

Aviseringsavgift: 30 kr

Ändringsavgift: 400 kr (om tillämpligt)

Avgift för återbetalning av felaktiga betalningar: 100 kr (om tillämpligt)

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Kreditgivaren har rätt att ändra räntesatsen för krediten i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte skäligen kunnat förutse. Kreditgivaren har rätt att höja avgifterna om det är motiverat av ökningar i de kostnader som avgifterna är avsedda att täcka.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Vid uteblivna eller försenade betalningar har kreditgivaren rätt att debitera kredittagaren dröjsmålsränta med 36 % på förfallet obetalt kreditbelopp, förseningsavgift om 195 kr och påminnelseavgift om 60 kr. Utöver detta kan kredittagaren komma att debiteras för lagstadgade inkassokostnader och kan också bli skyldig att betala kostnader som uppstår om fordran måste drivas vid kronofogdemyndighet eller domstol.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt 

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att till kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det belopp som erhållits från kreditgivaren, med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Räntan ska utgå från och med den dag då kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då den återbetalas. Om kreditgivaren med anledning av kreditavtalet har betalat en avgift till det allmänna som inte återbetalas, är kredittagaren skyldig att ersätta kreditgivaren för denna. Kreditgivaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då kreditgivaren tog emot kredittagarens meddelande om att kreditavtalet frånträds betala tillbaka de avgifter som kredittagaren har betalat med anledning av krediten.

Förtidsåterbetalning 

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Ja.

Sökning i en databas 

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Kreditprövning kommer att ske innan kredit medges. Bland annat kan en kreditförfrågan komma att göras hos kreditupplysningsföretag. Kredittagaren har rätt att snarast och utan kostnad underrättas om uppgifterna och vilken databas som har använts.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal 

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

Ja.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren

 

Registrering

Brixo AB är registrerad i det svenska Bolagsverkets register med org. nr. 556978-9273.

Den berörda tillsynsmyndigheten

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se

b) Beträffande kreditavtalet

 

Utnyttjande av ångerrätten

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt genom att till kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta till den adress som anges under punkt 1 ovan.

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks

Svensk lag.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol

Svensk lag är tillämplig och svensk domstol är behörig att pröva tvisten.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska och kommunikation sker på svenska.

c) Beträffande prövning

 

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol

Kredittagaren kan vid klagomål i första hand vända sig till kreditgivaren. Kredittagaren kan också vända sig till: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

 

 

Politiskt exponerad person

Med en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) avses en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. Med viktiga offentliga funktioner avses följande befattningar eller motsvarigheten till befattningarna: stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar; parlamentsledamöter; domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas; högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ; ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten; personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.